Cauta:
  News  Monden  Politic  Tehnologie  Sanatate  Social  Sport  Energie mediu  Agricultura  Evenimente  

media  MEDIAFAX SA - Anunt achizitie media

Titlul proiectului: "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA"

3. Data limita pentru depunerea ofertei : 25. 03. 2011 ora 11

12. Oferta se depune la registratura SC Mediafax S. A. situata in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66, sector 2. Limba de redactare a ofertei: limba romana

6. Valabilitatea ofertei: 60 zile

9. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III. 1) Numar de oferte primite: 1
III. 2) Castigator: SC SECURITMUNC SRL, Str. Stanjeneilor, nr. 2, bl. 57 bis, sc. 1, et. 2, ap. 17, sector 4, Bucuresti
III. 3) Pretul contractului (fara TVA): 55. 000 RON

Data: 28. 03. 2011
ACHIZITOR

SC Mediafax SA
Str. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare "pretul cel mai scazut".

10. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 22. 03. 2011
Clarificari privind achizitia sau documentatia pentru ofertanti, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a achizitorului din Bucuresti, Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, Bucuresti, e-mail:
cristi. dimitriu@mediafax. ro; tel. 0318256114 si fax. 0318256155.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II. 1) Denumire contract: Contract de achizitie de "Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca" "-Cod CPV 71317210-8; 79212200-5 necesare pentru buna implementare a proiectului "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA", ID: POSDRU/78/3. 2/A/67179
II. 2) Obiectul contractului: Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca
II. 3) Tip contract: Servicii
II. 4) Coduri CPV: 71317210-8; 79212200-5
II. 5) Criteriul de atribuire: "Pretul cel mai scazut"
II. 6) Procedura: Procedura de cercetare a pietei - studiu de piata desfasurata conform instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31. 08. 2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013

III. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/78/3. 2/A/67179. Aurel Vlaicu Nr 62-66, sector 2, procedura deschisa de cercetare a pietii - studiul pietii , conform Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31. 08. 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013,respectiv Anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c1. , in vederea achizitionarii de "Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca".

2. Mentionam ca am despus actele necesare emiterii unui astfel de certificat iar data obtinerii este 29. 03. 2011.

Cum putem proceda pentru a participa totusi la licitatie?"

Clarificari:

"Conform documentatiei sunteti obligati sa depuneti completate Formularele 3 si 4 din Capitolul II -

Formulare si Modele prin care se declara pe propria raspundere ca nu va aflati in niciuna din situatiile la care fac referire art 180 si 181 din OUG 34/2006 modificata. In aceasta situatie, operatorul economic a carui oferta a fost desemnata castigatoare se obliga ca cel tarziu la data semnarii contractului sa depuna in original actele solicitate in documentatia de achizitie la Capitolul I - Fisa de achizitii punctul 4. 2 Criterii de calificare si selectie. "

23. 03. 2011

ANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de "Achizitie servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca "- Cod CPV 71317210-8; 79212200-5 necesare pentru buna implementare a proiectului "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA", ID: POSDRU/78/3. 2/A/67179

I. Aurel Vlaicu Nr 62-66, sector 2, sau prin mail cristi. dimitriu@mediafax. ro, tel. 0318256114 si fax. 0318256155.

5. Data publicarii anuntului : 17. 03. 2011

Erata nr. 1 la documentatia de achizitie pentru "Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca"
In atentia operatorilor economici, potentiali ofertanti la procedura prospectarea pietii - studiu de piata organizata in vederea atribuirii contractului de "Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca" in cadrul proiectului "Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media - SSMEDIA", numar de identificare POSDRU/78/3. 2/A/67179, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Achizitorul a hotarat modificarea documentatiei de atribuire dupa cum urmeaza:

La Capitolul II Formulare - Formularul 6 primul alineat se va efectua urmatoarea modificare :
"Ca urmare a anuntului de participare nr. ………………publicat in pe www. e-licitatie. ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului "Titlul…………………"
va fi inlocuit cu urmatorul text:
"Ca urmare a anuntului de participare nr. ………………publicat pe www. mediafax. ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului "Titlul…………………"
si va fi scos punctul 1 care are urmatorul text:
"1. Documentul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . … privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;"
Din pagina de cuprins a documentatiei "Capitolul III - Model contract de furnizare"
va fi inlocuit cu "Capitolul IV - Model contract de servicii"
La Capitolul IV denumirea contractului va fi modificata astfel:
"Contract de furnizare" va fi inlocuit cu "Contract de servicii"

Data 18. 03. 2011

Solicitare de clarificari din partea ofertantilor:

"In documentatia pentru achizitia publica de Servicii de securitate si sanatate in munca, gasita pe site-ul www. mediafax. ro , solicitati Certificatul de atestare fiscala. Specificatii tehnice minime:
Achizitionare Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca
- Elaborare, sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca
- Intocmirea si redactarea documentelor s. s. m.
- Instructiuni proprii SSM locurilor de munca/ posturi de lucru
- Program de instruire
- Tematicii pentru toate fazele de instruire
- Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor,corespunzator functiilor exercitate.
- Identificarea si intocmirea listei cu echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului
- Elaborarea decizilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege.
- Elaborarea procedurilor de sistem de management SSM.
- Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala analizand componentele sistemului de munca.
- Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pe loc de munca/post de lucru
- Intocmirea planului de prevenire si protectie pentru fiecare loc de munca/ post de lucru
- Realizarea planului de prevenire si protectie pe agent economic
- Intocmirea si consemnarea fiselor individuale privind SSM.
- Servicii privind auditarea sistemului de munca la nivelul fiecarui loc de
munca /post de lucru.

4. Transmiterea se poate face prin posta, curierat sau personal la registratura.

11. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. SC MEDIAFAX SA din Romania in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Bld Maresal Averescu nr 8-10, sector 1, organizeaza la punct de lucru in Bucuresti, Str. 1. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
Pretul ofertei este ferm in RON.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.

8. Ora, data si locul deschiderii ofertelor : 25. 03. 2011 ora 12

13.

 
media media

 
 

 trebuie sa te conectezi mai intai

 
 

Alte articole


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|MEDIA - 2019 - reportaj.com